ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
 หมายเลขโทรศัพท์ภายในทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน คณะวิทย์ฯ
5600
053-885609
2
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5601
-
3
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5602
-
4
  รองคณบดีฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5603
-
5
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5604
-
6
  เลขานุการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5605
-
7
  งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5606
-
8
  หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5607
-
9
  สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5608 , 5610
053-885609
10
  งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
5611
-
11
  ห้องสมุด(28108) คณะวิทยาศาสตร์
5612
-
12
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5613
-
13
  สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5614
-
14
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
5615
-
15
  สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
5616
-
16
  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5617
-
17
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5618
-
18
  สำนักงานห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร2ชั้น1คณะวิทยาศาสตร์
5619
5619
19
  หัวหน้าสาขาวิชาเคมี อาคาร2ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์
5620
-
20
  สำนักงานสาขาวิชาเคมี อาคาร2ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์
5621
5621
21
  ห้องพักอาจารย์ อาคาร2ชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5622
-
22
  ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร2ชั้น3
5623
-
23
  ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร2ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์
5624
-
24
  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา อาคาร13ชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5625
-
25
  สำนักงานสาขาวิชาชีววิทยา อาคาร13ชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5625
-
26
  สำนักงานสาขาวิชาชีววิทยา อาคาร13ชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5626
-
27
  ห้องพักอาจารย์(1331) อาคาร13ชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5627
-
28
  ห้องพักอาจารย์(1334) อาคาร13ชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5628
-
29
  ห้องปฏิบัติการจุลวิทยา อาคารปฏิบัติการ(หลังอาคาร13) คณะวิทยาศาสตร์
5629
-
30
  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร13ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5630
-
31
  สำนักงานสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร13ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5631
-
32
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร13ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5632-3
-
33
  ห้องเครื่องมือสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร13ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5634
-
34
  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์(221) อาคาร2ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5635
-
35
  สำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์(221) อาคาร2ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5636
-
36
  ห้องพักอาจารย์(223) อาคาร2ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5637
-
37
  ห้องพักอาจารย์(262) อาคาร2ชั้น6 คณะวิทยาศาสตร์
5638
-
38
  ห้องพักอาจารย์(264) อาคาร2ชั้น6 คณะวิทยาศาสตร์
5639
-
39
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง อาคาร9ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5640
-
40
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ อาคาร9ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5641
-
41
  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อาคาร9ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5642
-
42
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อาคาร9ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5643
-
43
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร9ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5644
-
44
  ห้องสืบค้นข้อมูล อาคาร9ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5645
-
45
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(251) อาคาร2ชั้น5 คณะวิทยาศาสตร์
5646
-
46
  ห้องพักอาจารย์ อาคาร2ชั้น5 คณะวิทยาศาสตร์
5647
-
47
  สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(253) อาคาร2ชั้น5 คณะวิทยาศาสตร์
5648
-
48
  หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์(28019) อาคาร28ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5649
-
49
  สำนักงานสาขาวิชาสถิติประยุกต์(28019) อาคาร28ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5650
-
50
  หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(1311) อาคาร13ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5651
-
51
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(1335) อาคาร13ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5652
-
52
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(1335) อาคาร13ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5653
-
53
  ห้องนวดแผนไทย อาคาร13ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5654
-
54
  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม อาคารคหกรรมชั้น3 คณะวิทยาศาสตร์
5655
-
55
  สำนักงานสาขาวิชาคหกรรม อาคารคหกรรมชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5656
-
56
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคหกรรม อาคารคหกรรมชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์
5657-8
-
57
  คหกรรม อาคารคหกรรมชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์
5659
-
   คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ
5800 , 5807 , 5808
053-885809
2
  คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
5801
-
3
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
5802
-
4
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
5803
-
5
  รองคณบดีฝ่ายแผน คณะวิทยาการจัดการ
5804
-
6
  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
5805
-
7
  หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ
5806
-
8
  สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา
5840 , 5841
-
9
  ห้องจัดทำข้อสอบ อาคาร19ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ
5810
-
10
  ห้องพักอาจารย์พิเศษ อาคาร19ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ
5811
-
11
  งานการเงิน อาคาร19ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ
5812
-
12
  งานพัสดุ อาคาร19ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ
5813
-
13
  งานนโยบายและแผน อาคาร19ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ
5814
-
14
  ห้องประชุม อาคาร19ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ
5815
-
15
  ห้องประชุม อาคาร19ชั้น3 คณะวิทยาการจัดการ
5816
-
16
  ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร19ชั้น3ห้อง1932 คณะวิทยาการจัดการ
5817
-
17
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาคาร19ชั้น3 ห้องเล็ก คณะวิทยาการจัดการ
5818
-
18
  สาขาวิชาการตลาด อาคาร19ชั้น3ห้องใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ
5819
-
19
  ห้องพักอาจารย์บริหารฯจัดการ อาคาร19ชั้น2 ห้อง1922/1 คณะวิทยาการจัดการ
5821
-
20
  ห้องพักอาจารย์บริหารฯจัดการ อาคาร19ชั้น2 ห้อง1922 คณะวิทยาการจัดการ
5822
-
21
  ห้องพักอาจารย์บริหารฯจัดการ อาคาร19ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ
5823
-
22
  ห้องพักอาจารย์บริหารฯจัดการ อาคาร19ชั้น2 ห้อง1924 คณะวิทยาการจัดการ
5824
-
23
  ห้องพักอาจารย์สาขาบัญชีและการเงิน อาคาร19ชั้น3 คณะวิทยาการจัดการ
5826
-
24
  ห้องโครงการปริญญาตรี ที่2 อาคาร19ชั้น3 คณะวิทยาการจัดการ
5827
-
25
  หัวหน้าวิชานิเทศศาสตร์ อาคาร19ชั้น4 คณะวิทยาการจัดการ
5831
-
26
  ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ อาคาร19ชั้น4 คณะวิทยาการจัดการ
5832
-
27
  ห้องพักอาจารย์นิเทศฯ อาคาร19ชั้น4 คณะวิทยาการจัดการ
5833-4
-
28
  หัวหน้าวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร19ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ
5836
-
29
  ห้องวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร19ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ
5837
-
30
  ห้องพักอาจารย์ B101 วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5842
-
31
  ห้องพักอาจารย์ A2 วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5843
-
32
  ห้องพักอาจารย์ B103 วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5844
-
33
  ห้อง B201 วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5845
-
34
  ห้อง B301 วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5846
-
35
  ห้อง SERVER วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5847
-
36
  งานอนามัย ตึก A1 วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5848
-
37
  ห้องพักอาจารย์ห้องสมุด วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5849
-
38
  อาคารห้องสมุด วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5850-1
-
39
  ห้องแม่บ้าน อาคารD วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5852
-
40
  ห้องพักอาจารย์ อาคารD วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5853
-
41
  ป้อมยามประตูหน้า วิทยาเขตแม่สา คณะวิทยาการจัดการ
5854
-
   คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
5700
053-885709
2
  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5701
-
3
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5702
-
4
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
5703
-
5
  รองคณบดีฝ่ายแผน คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5704
-
6
  ผู้ช่วย คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5705
-
7
  หัวหน้าสำนักงาน คณะมนุษยศาสสตร์ฯ
5706
-
8
  งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
5707
-
9
  งานธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5708
053-885709
10
  ห้องพัสดุและการเงิน อาคาร4ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5710
-
11
  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร4ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5711
-
12
  ห้องจัดทำเอกสารและข้อสอบ อาคาร4ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5712
-
13
  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร3ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5714
-
14
  หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษ์ อาคาร4 ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5716
-
15
  หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี อาคาร10ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5718
-
16
  สำนักงานสาขาวิชาดนตรี อาคาร10ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5719
-
17
  ห้องบันทึกเสียง อาคาร10ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5720
-
18
  ห้องพักอาจารย์ 1022 อาคาร10ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5721
-
19
  ห้องพักอาจารย์ อาคาร10ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5722-3
-
20
  หัวหน้าสาขาวิชานาฎศิลป์ อาคาร11ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5724
-
21
  ห้องพักอาจารย์ชั้น2 อาคาร11ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5725
-
22
  ห้องพักอาจารย์ชั้น3 อาคาร11ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5726
-
23
  สาขาวิชาวัฒนธรรม อาคาร11ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5727
-
24
  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม อาคาร12 ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5729
-
25
  ห้องพักอาจารย์ชั้น1 อาคาร12ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์
5730
-
26
  ห้องพักอาจารย์ชั้น2 อาคาร12ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5731-2
-
27
  ห้องพักอาจารย์ชั้น3 อาคาร12ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5733
-
28
  ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกศิลป์ อาคาร12ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5734
-
29
  หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ อาคาร5ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5735
-
30
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร3ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5737
-
31
  ห้องพักอาจารย์ 322 อาคาร3ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5738
-
32
  ห้องพักอาจารย์ 323 อาคาร3ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5739-40
-
33
  ห้องพักอาจารย์ 321 อาคาร3ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5741
-
34
  ห้องสมุดภาษาอังกฤษ อาคาร3ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5742
-
35
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อาคาร5ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5743
-
36
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี อาคาร1ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5745
-
37
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน อาคาร1ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5747
-
38
  ศูนย์จีนศึกษา อาคาร1ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5749
-
39
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาคาร3ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5751
-
40
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 421 อาคาร4ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5753
-
41
  สาขาวิชาภาษาไทย 422 อาคาร4ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5754
-
42
  สาขาวิชาภาษาไทย 423 อาคาร4ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5755
-
43
  ห้องลายสือไทย อาคาร4ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5756
-
44
  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5760
-
45
  หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5761
-
46
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5762
-
47
  ห้องพักอาจารย์สาขาการพัฒนาชุมชน (433) อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5763
-
48
  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5765
-
49
  ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร4ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์
5767
-
50
  ห้องพักอาจารย์สาขานิติศาสตร์ (138) อาคาร1ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5770-1
-
51
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5773
-
52
  ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว อาคาร4ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์
5774
-
   คณะ/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน คณะครุศาสตร์
5500
053-885509
2
  คณบดี คณะครุศาสตร์
5501
-
3
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
5502
-
4
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
5503
-
5
  รองคณบดีฝ่ายแผน คณะครุศาสตร์
5504
-
6
  หัวหน้าสำนักงาน คณะครุศาสตร์
5505
-
7
  ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์
5507
-
8
  งานพัสดุและการเงิน คณะครุศาสตร์
5508
-
9
  โทรสาร คณะครุศาสตร์
5509
053-885509
10
  หัวหน้าสาขา การบริหารการศึกษา
5510
-
11
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5512
-
12
  หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5515
-
13
  ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรและการสอน
5516 , 5517 ,5518 , 5519
-
14
  หัวหน้าสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
5520
-
15
  ห้องพักอาจารย์ คณะครุศาสตร์
5521
-
16
  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
5523
-
17
  ห้องพักอาจารย์ การศึกษานอกระบบ
5524
-
18
  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5527
-
19
  ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5528 , 5529 , 5530
-
20
  หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา
5531
-
21
  ห้องพักอาจารย์ สาขาจิตวิทยา
5532
-
22
  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
5534 , 5535 , 5536
-
23
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
5537
-
24
  ห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 3
5538 , 5539
-
25
  ศูนย์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5540
-
26
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5541
-
27
  สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5560
053-885560
28
  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
5561
-
29
  งานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5562
-
30
  ห้องพักอาจารย์ ฝ่าย ล่ามภาษามือ
5563
-
31
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5564
-
32
  ห้องพักอาจารย์ ฝ่าย EI ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5565
-
33
  ห้องพักอาจารย์ ฝ่าย DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5567
-
34
  ห้องพักอาจารย์ ฝ่ายงานวิจัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5568
-
35
  ห้องพักครู ชั้นเรียนเด็กพิเศษ
5569
-
   คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5400
053-885409
2
  คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5401
-
3
  รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5402
-
4
  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5403
-
5
  รองคณบดีฝ่ายแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5404
-
6
  คณบดี ห้องประสานงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5407
-
7
  ห้องประสานงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5408
-
8
  สาขาวิชาเกษตรและทรัพยากร
5410
-
9
  ห้องพยาบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5412
-
10
  เรือนเพาะชำ
5413
-
11
  ห้องปฏิบัติการ
5414
-
12
  ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5415 , 5416
-
13
  ห้องพักอาจารย์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5417
-
14
  ห้องสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5422
-
15
  ห้องพักอาจารย์ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ชั้น 2
5423
-
16
  ห้องพักอาจารย์ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
5424
-
17
  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
5425
-
18
  ห้องกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5426
-
19
  ฝ่ายยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5427
-
20
  ป้อมยามรักษาการณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5428
-
21
  สำนักงานวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
5444
-
   คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  งานธุรการ สำนักงานอธิการบดี
5310
053-885319
2
  ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
5311
-
3
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
5312
-
4
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
5313
-
5
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
5314
-
6
  หัวหน้างานธุรการ สำนักงานอธิการบดี
5315
-
7
  งานรับ-ส่ง หนังสือ สำนักงานอธิการบดี
5316
-
8
  งานทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ สำนักงานอธิการบดี
5317
-
9
  งานหนังสือ คำสั่ง สำนักงานอธิการบดี
5318
-
10
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
5395
-
11
  งานประชาสัมพันธ์
5396 , 5397
-
12
  ห้องผลิตสื่อ งานประชาสัมพันธ์
5398
-
13
  พนักงานสลับสาย
9 , 5399
-
14
  หัวหน้างานเลขานุการ
5321
053-885326
15
  งานธุรการ งานเลขานุการ
5320
053-885326
16
  งานเลขานุการ
5322 , 5323
-
17
  เลขานุการ อธิการบดี
5324 , 5329
053-885329
18
  เลขานุการ รองอธิการบดี
5325
-
19
  หัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่
5331
-
20
  งานธุรการ การเจ้าหน้าที่
5330
-
21
  งานพัฒนาบุคลากร การเจ้าหน้าที่
5332
-
22
  งานสรรหาบุคลากร การเจ้าหน้าที่
5333
-
23
  งานนิติกร การเจ้าหน้าที่
5334
-
24
  งานผลงานวิชาการ การเจ้าหน้าที่
5335
-
25
  งานทะเบียน ประวัติ การเจ้าหน้าที่
5336
-
26
  หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
5346
-
27
  งานโสตทัศนศึกษา
5347
-
28
  ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 โสตทัศนศึกษา
5348
-
29
  โรงประชุม โสตทัศนศึกษา
5349
-
30
  หัวหน้างานสวัสดิการ
5340
-
31
  ห้องสวัสดิการ ชั้น 2
5341
-
32
  หัวหน้างานอนามัย
5342
-
33
  ห้องเจ้าหน้าที่ งานอนามัย
5343
-
34
  ห้องสวัสดิการ อาคาร 1
5344
-
35
  ห้องสวัสดิการ ชั้น 3 อาคาร 27
5345
-
36
  หัวหน้างาน อาคารสถานที่
5381
-
37
  สำนักงาน อาคารสถานที่
5380
053-885384
38
  งานสาธารณูปโภค อาคารสถานที่
5382
-
39
  โรงงานซ่อมสร้าง อาคารสถานที่
5383
-
40
  งานไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่
5385
-
41
  งานโทรศัพท์ อาคารสถานที่
5588
-
42
  ห้องเวรประจำอาคาร
5387
-
43
  งานรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคาร 27
5388
-
44
  ป้อมยามรักษาการณ์ประตูหมื่นด้ามพร้าคต
5389
-
45
  ป้อมยามประตูช้างเผือก
5390
-
46
  ป้อมยามประตูหลัง
5391
-
47
  หัวหน้างานออกแบบ
5327
-
48
  งานออกแบบ
5328
-
49
  หัวหน้างานยานพาหนะ
5337
-
50
  งานยานพาหนะ
5338
-
   คณะ/หน่วยงาน : กองคลัง
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงานกองคลัง (การเงิน)
5350
053-885359
2
  ผู้อำนวยการ กองคลัง
5351
-
3
  งานธุรการ กองคลัง (การเงิน)
5352
-
4
  งานเงินยืม ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
5353
-
5
  งานเงินงบประมาณแผ่นดิน งานเงินเดือน
5354
-
6
  งานเงินนอกงบประมาณ
5355
-
7
  งานลงทะเบียนผ่านธนาคาร
5356
053-885359
8
  หัวหน้างานบัญชี
5357
-
9
  งานบัญชี
5358
-
10
  สำนักงาน งานพัสดุ งาน GFMIS
5360
053-885369
11
  หัวหน้างานพัสดุ
5361
-
12
  เงินสวัสดิการ
5362
-
13
  งานพัสดุ งานจัดซื้อครุภัณฑ์
5363
-
14
  งานพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้าง
5364
053-885369
15
  งานพัสดุ งานตกลงราคา
5365
-
16
  งานพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้าง
5366
-
17
  หัวหน้างานสิทธิประโยชน์
5367
-
18
  งานสิทธิประโยชน์ (ร้านค้าสวัสดิการ)
5368
-
19
  โทรสาร งานพัสดุ งานสิ่งก่อสร้าง
5369
053-885369
   คณะ/หน่วยงาน : กองแผนงาน
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน กองนโยบายและแผน
5370
053-885379
2
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
5371
-
3
  รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5372
-
4
  งานแผนงานและงบประมาณ
5373 , 5374 , 5375
-
5
  งานวิจัยสถาบันฯ
5376 , 5377
-
6
  งานสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ
5378
-
7
  โทรสาร กองนโยบายและแผน
5379
053-885379
   คณะ/หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
   สำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา
5430
053-885439
2
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
5431
-
3
  งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
5432
-
4
  งานพัสดุ กองพัฒนานักศึกษา
5433
-
5
  งานการเงิน กองพัฒนานักศึกษา
5434
-
6
  งาน กองทุนฯ (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา
5435
-
7
  งาน กองทุนฯ (กรอ.) กองพัฒนานักศึกษา
5436
-
8
  งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา
5437
-
9
  งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
5438
-
10
  โทรสาร กองพัฒนานักศึกษา
5439
053-885439
11
  งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
5440
-
12
  งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
5441
-
13
  ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
5442
-
14
  ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพ กองพัฒนานักศึกษา
5443
-
15
  สโมสรนักศึกษา อาคาร 25
5690 , 5691 ,5692 , 5693
-
16
  สโมสรนักศึกษาครุศาสตร์ อาคาร 29
5694
-
17
  หอพักชาย ชั้น 1
5695
-
18
  หอพักชาย ชั้น 2
5696
-
19
  หอพักชาย ชั้น 3
5697
-
20
  หอพักหญิง ชั้น 1
5698
-
21
  หอพักหญิง ชั้น 2
5699
-
   คณะ/หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตฯ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน โรงเรียนสาธิต
5570
053-885579
2
  ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ
5571
-
3
  งานธุรการ โรงเรียนสาธิต
5572
053-885579
4
  ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตฯ
5573 , 5574
-
5
  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิต
5575
-
6
  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 โรงเรียนสาธิต
5576
-
7
  ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตฯ
5578
-
8
  ห้องพยาบาล โรงเรียนสาธิตฯ
5580
-
9
  ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตฯ
5581 , 5582
-
10
  บ้านสาธิต
5583
-
11
  ห้องพักครู อนุบาล
5584 , 5585 , 5586 , 5587
-
12
  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ
5589
-
13
  ห้องพักงานอนามัย โรงเรียนสาธิตฯ
5590
-
14
  ห้องเอกสาร โรงเรียนสธิตฯ
5591
-
   คณะ/หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย
5990
053-885999
2
  คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
5991
-
3
  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
5992
-
4
  การเงินและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย
5993
-
5
  ห้อง ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
5994
-
6
  ห้องมัลติมีเดีย บัณฑิตวิทยาลัย
5995
-
7
  ห้องคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
5996
-
8
  ห้องประสานงาน ป.โท ชั้น12 บัณฑิตวิทยาลัย
5997-8
-
   คณะ/หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  งานธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
5960
053-885970
2
  ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
5961
-
3
  รอง ผอ. ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการ
5962
-
4
  รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการ
5963
-
5
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
5964
-
6
  หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการ
5965
-
7
  เลขานุการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
5966
-
8
  งานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการ
5967 , 5968 , 5969
-
9
  งานประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการ
5971
-
10
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการ
5972 , 5973
-
11
  งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการ
5974 , 5975 , 5976 ,5977
-
12
  งานวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการ
5978 , 5979 , 5980 , 5981
-
   คณะ/หน่วยงาน : สำนักมาตราฐานการศึกษา
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  งานธุรการ สำนักมาตราฐานการศึกษา
5985
-
2
  ผู้อำนวยการ / กรรมการ สมศ.
5986
-
3
  สำนักงาน สำนักมาตราฐานการศึกษา
5987
-
   คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยฯ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน สถาบันวิจัยฯ
5950
053-885959
2
  ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยฯ
5951
-
3
  รองผอ. สถาบันวิจัยฯ
5952
-
4
  รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ
5953
-
5
  รองผอ. ฝ่ายแผน สถาบันวิจัย
5954
-
6
  หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยฯ
5955
-
7
  งานพัสดุ สถาบันวิจัยฯ
5956
-
8
  งานนโยบายและแผน สถาบันวิจัยฯ
5957
-
9
  งานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยฯ
5958
-
   คณะ/หน่วยงาน : สถาบันภาษาฯ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน สถาบันภาษาฯ
5860
-
2
  ผู้อำนวยการ สถาบันภาษาฯ
5861
-
3
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
5862
-
4
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์ภาษา
5863
-
5
  ห้องผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
5864
-
6
  สำนักงาน วิเทศสัมพันธ์
5865
-
7
  ห้องมัลติมิเดีย สถาบันภาษาฯ
5866
-
8
  สำนักงาน ศูนย์ภาษา สถาบันภาษาฯ
5867
-
9
  ห้องพัก อาจารย์ สถาบัภาษาฯ
5868
-
10
  ห้องพักอาจารย์ เรือนอนุสาร
5871
-
11
  สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
5872
053-885873
12
  เรือนอนุสารสุนทร
5874
-
13
  สำนักงาน บ้านนานาชาติ
5875
-
14
  บ้านพักนานาชาติ ชั้น 2
5876
-
15
  บ้านพักนานาชาติ ชั้น 3
5877
-
16
  บ้านพักนานาชาติ ชั้น 4
5878
-
17
  บ้านพักนานาชาติ ชั้น 5
5879
-
18
  อาคารล้านนาศึกษา สถาบันภาษาฯ
5880-99
-
   คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการฯ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน สำนักวิทยบริการ
5900
053-885909
2
  ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
5901
-
3
  รองผอ. งานหอสมุด สำนักวิทยบริการฯ
5902
-
4
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการฯ
5903
-
5
  งานทะเบียน สำนักวิทยบริการฯ
5904
-
6
  งานพัสดุ สำนักวิทยบริการฯ
5905
-
7
  งานการเงิน สำนักวิทยบริการฯ
5906
-
8
  งานวารสาร หอสมุดชั้น 1
5910
-
9
  ประชาสัมพันธ์ หอสมุดชั้น 1
5911
-
10
  งานบริการ ยืม - คืน หอสมุดชั้น 2
5912
-
11
  งานบริการจัดชั้นหนังสือ หอสมุดชั้น 3
5913
-
12
  งานซ่อมหนังสือ หอสมุดชั้น 3
5914
-
13
  งานบริการตอบคำถาม ฯ หอสมุดชั้น 4
5915
-
14
  งานบริการจัดชั้นหนังสือ หอสมุดชั้น 5
5916
-
15
  งานวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักวิทยบริการ
5917
-
16
  งานบริการจัดชั้นหนังสือ หอสมุดชั้น 6
5918
-
17
  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำนักวิทยบริการฯ
5923
-
18
  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5924
053-88-5924
19
  ห้องงานช่างเทคนิค สำนักวิทยบริการฯ
5925 , 5926
-
20
  สำนักงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ
5930 , 5933
-
21
  งานพัฒนาเว็บเพจ สำนักวิทยบริการฯ
5929
-
22
  งานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ สำนักวิทยบริการฯ
5931
-
23
  งาน E - Lenrning สำนักวิทยบริการฯ
5934
-
24
  งานกราฟิก สำนักวิทยบริการ
5930
-
25
  งาน VDO Conference สำนักวิทยบริการฯ
5938
-
   คณะ/หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
5988
-
2
  สำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
5989
-
   คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5450 , 5456 , 5457 , 5458
053-885459
2
  คณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5451
-
3
  รองคณบดี ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5452
-
4
  หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5455
-
5
  งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5460
-
6
  งานการเงิน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5461
-
7
  ห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5462
-
8
  ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5463
-
9
  ห้อง Server วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5464
-
10
  ห้อง ป.โท วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5465
-
11
  ห้องศูนย์การเรียนทางไกล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5466
-
12
  ศูนย์ประสานงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5498 , 5499
-
13
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5453
-
14
  รองคณบดีฝ่ายแผน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5454
-
15
  ห้องควบคุม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5467
-
16
  ห้องเรียนใหญ่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5468
-
17
  ห้องสวัสดิการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5469
-
18
  บ้านพักคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5471
-
19
  บ้านพักอาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5472-9
-
20
  โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5480-1
-
21
  สนามกีฬากลาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5482-5
-
22
  อาคารเรียน2 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5486-90
-
23
  หอพักชาย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5491-3
-
24
  หอพักหญิง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5494-7
-
   คณะ/หน่วยงาน : หน่วยงานอื่นๆ
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5780
053-885782
2
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5781
-
3
  โครงการความร่วมมือ ม. ขอนแก่น
5792
-
4
  สำนักงาน สหกรณ์ล้านนา
5794 , 5795
-
5
  ร้านค้า สหกรณ์ล้านนา
5793
-
6
  โรงน้ำดื่มล้านนา
5787 , 053-885787
-
7
  ศูนย์วิจัยโพธิสัทธา
5788 , 053-885788
-
8
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5789 , 053-885789
-
9
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
5790 , 053-885790
5791 , 053-885791
10
  สภาคณาจารย์
5785 , 5786
-
11
  สโมสรอาจารย์
5798
-
12
  สโมสรพนักงาน
5799
-
13
  โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5796
-
14
  ห้องอาหารบุคลากร (โรงอาหาร)
5797
-
15
  อาคารชุดบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5680 , 5681 , 5682 , 5683
-
16
  บ้านพักอาจารย์ต่างประเทศ 2/1
5684
-
17
  บ้านพักอาจารย์ต่างประเทศ 2/2
5685
-
18
  บ้านพักอาจารย์ต่างประเทศ 3/1
5686
-
19
  บ้านพักอาจารย์ต่างประเทศ 3/2
5687
-
20
  บ้านพักอาจารย์ต่างประเทศ 4/1
5688
-
21
  บ้านพักอาจารย์ต่างประเทศ 4/2
5689
-
22
  สถานีวิทยุ FM 88.5 MHz
5885 , 053-885885 , 5888 , 053-885888
-
23
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ ชั้น2
5783
-
24
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ ชั้น3
5784
-
   คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  สำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
5660
-
2
  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
5661
-
3
  ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์
5662
-
4
  ห้องวัสดุ นักวิชาการฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
5663
-
5
  ห้องนักวิชาการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
5664
-
6
  ห้องตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
5665
-
7
  ห้องพักอาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
5666
-
8
  ห้องนักวิชาการชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์
5667
-
9
  ห้องวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์
5668
-
   คณะ/หน่วยงาน : ผู้บริหาร
ลำดับที่
จุดที่ติดตั้งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
1
  ห้องนายกฯสภา (ผู้บริหาร)
5300
-
2
  อธิการบดี (ผู้บริหาร)
5301
-
3
  ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้บริหาร)
5302
-
4
  ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้บริหาร)
5303
-
5
  ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้บริหาร)
5304
-
6
  ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้บริหาร)
5305
-
7
  ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้บริหาร)
5306
-
8
  ห้องผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้บริหาร)
5307-5308-5309
-
ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
วิธีการติดต่อ! กดรหัสพื้นที่ 053 ตามด้วยเลขหมายนำหมู่ 88 ตามด้วยเลขหมายภายในที่ต้องการ เช่น 053-88-5399 (ประชาสัมพันธ์ เลขหมายภายในคือ 5399)
.:: ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555 Fax.0-5388-5556